Gyan Pradeepika Tatha Samudrik Shastram (Jain Jyotish) (Hindi) by Ramvyas Pandey

Kerala Prashna, Horary and Physiongnomy

Also Review

Jain Jyotish (Panchang) (Hindi) by Niranjan Das Jain

Jain Jyotish Sidhant (Hindi) by Shankar Padhrinath Randebe

Jain Jyotish by Vidhya Nand 1931(Hindi)

Bhadrabahu Samhita (भद्रबाहुसंहिता) – Jain Jyotish (Hindi) Translation by Nemichandra Shastri

Meghmahodaya Varsh Prabodha मेघमहोदय वर्षप्रबोध Jain Jyotish Translation by Bhagwan Das Jain (Hindi)

Advertisement