Phalit Sangraha (Hindi) by Satyendra Mishra

muhurta, varshphal, vastu, prasna

Price INR 55

How to Order and Get the eBook

Bhava Prakash भाव प्रकाश (Hindi) by Satyendra Mishra

Bhuvan Deepak भुवन दीपक: प्रश्न ज्योतिष (Hindi) by Satyendra Mishra

Muhurta Martanda मुहूर्त मार्तण्ड (Hindi) by Satyendra Mishra

Jataka Alankara जातकालंकार of Ganesha Daivajna (Classic – Hindi) by Satyendra Mishra

Suta Bhava Prakash (Hindi) by Ram Sharan Jyotishacharya

Bhava Prakash भाव प्रकाश (Hindi) by Pushp Lal Jha

Shri Stri Jatak स्त्री जातक (Hindi) by Shyam Lal

Jyotish Shyam Sangraha ज्योतिष श्याम संग्रह (Hindi) by Shyam Lal

Stri Bhava Prakash (Hindi) by Ram Sharan Jyotishacharya

Stree Jataka of Varahamihira (Classic) by K N Saraswathy

Stri Jataka Female Horoscopy by B Suryanarian Row

Stri Jatak Vigyan (Hindi) by Raj Shekhar

Stri Jataka – Female Horoscopy by B V Raman

Mahilayen Aur Jyotish (Astrology for Women) महिलायें और ज्योतिष Hindi by Parmanand Sharma and Shukdev Chaturvedi